شکایات خود را به آدرس customercare@eexd.ir ارسال فرمایید.